LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 196 ໜ້າທີ 2 ຈາກທັງໝົດ 10 ໜ້າ
ສນຽມ
ນ. ປອກຄໍມ້າ - ກະດິງມ້າ " ມ້າແອບຄຸ້ມ ຄໍສອດ ສນຽມທອງ ນາຍນັກການເຂົາ ແຕ່ງດີດາມ້ຽນ " (ສິນໄຊ)
ສນ່ອຍ - ສະໜ່ອຍ
ວ. ໜ້ອຍນຶ່ງ.
ສມອງ - ສະໝອງ
ນ. ຂອງແຫລວ ຢູ່ພາຍໃນກະໂບງຫົວມີລັກສະນະອ່ອນໆ ຫົດເປັນຟອງເປັນບ່ອນໂຮມປະສາດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ ເອີ້ນວ່າ ມັນສມອງ ຫຼື ຫົວສະໝອງ; ສະຕິປັນຍາ, ຄວາມສະຫຼາດ.
ສມອນ - ສະໝອນ
ນ. ຜູ່ຕາຍຮ່ວມັນ, ຊູ້ຮັກສຸດໃຈ, ນາງງາມ (ປ. ສມຣ)
ສມອນພູ - ສະໝໍຣະພູມ
ສະໝໍລະພູມ ນ. ສະໜາມຮົບ (ປ. ສມຣພູມິ)
ສມັກ - ສະໝັກ
ກ. ເຂົ້າເປັນພັກພວກ, ອາສາ, ຍິນຍອມ, ເຕັມໃຈ, ພ້ອມພຽງ (ປ. ສມັຄຄ)
ສມັຍ - ສະໄໝ
ກ. ເວລາ, ຄາວ, ເທື່ອ, ຄັ້ງ (ປ. ສມຍ)
ສມາດ - ສະໝາດ
ນ. ຄຳຫຍໍ້, ຄຳເວົ້າປະເພດນຶ່ງໃນໄວຍາກອນ ຄື ເອົາຄຳຫຼາຍຄຳຕໍ່ເຂົ້າກັນ ຫຼືຫຍໍ້ເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນຄຳດຽວ (ປ. ສມາສ)
ສມານ - ສະໝານ
ກ. ທຳໃຫ້ຕິດກັນ, ຈອດ, ທຳໃຫ້ຈອດ, ທຳໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັນ, ຕໍ່ກັນ.
ສມິງ - ສະໝິງ
ນ. ຊື່ເສືອທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ແຕ່ກ່ອນເປັນຄົນ ມີວິຊາແກ່ກ້າແລ້ວກາຍເປັນເສືອ.
ສມີ - ສະໝີ
(ມາຈາກ ຣັສມີ) ນ. ຣັສມີ. ແສງສະຫວ່າງ.
ສມຸ - ສະໝຸ
ນ. ໝູ່, ພວກ, ຊຸມ, ຈຸ້ມ. (ປ. ສມຸຫ); ສມຸບັນຊີ ນ. ຫົວໜ້າການບັນຊີ (ປ.)
ສມຸດ - ສະໝຸດ
1 ນ. ປື້ມຂຽນ, ພັບສຳລັບຂຽນໜັງສື. 2 ນ. ທະເລ (ປ. ສມຸທ)
ສມຽນ - ສະໝຽນ
ນ. ຄົນສຳລັບຂຽນໜັງສື, ຕຳແໜ່ງຂຽນໜັງສື.
ສມໍ - ສະໝໍ
ນ. ຂອງໜັກທີ່ຢ່ອນລົງພື້ນນ້ຳໃຫ້ຕິດກັບດິນ ເພື່ອເອົາໂສ້ ຫຼືເຊືອກຜູກຕິດກັບເຮືອໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ເຮືອໄຫຼ; ທຸ່ນ, ທຸ່ນຜູກເຮືອ.
ສຣະ - ສະຫລະ
(ເບິ່ງ ສະຣະ)
ສລວຍ - ສະຫລວຍ
ວ. ງາມ (ຄຳນີ້ ແປງເປັນ ສວຍລວຍ)
ສລອກກອກ - ສະຫລອກກອກ
ວ. ດື້ດ້ານ ພໍໃຫ້ຢາກຫົວ (ຄົນສະຫລອກກອກ)
ສລອງ - ສະຫຼອງ
ກ. ຍ້ອງຍໍ, ທຳການຍ້ອງບໍ, ຍ້ອງຍໍອານິສົງຂອງບຸນທີ່ໄດ້ທຳແລ້ວ.
ສລອດ - ສະຫລອດ
ວ. ລັບລີ້, ສອດແສ້ວ: “ກຸມພັນປະສົງ ສລອດປຸນໄປຢັ້ງ” (ສິນໄຊ)
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑