LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: *ກວ່າ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 18
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (18)
ກະຈາ
ວ. ກະເທີນ, ຜ້ານກາງ, ບໍ່ອ່ອນ ບໍ່ແກ່: "ຂຸນກະຈານີ້ ພໍ່ນາດີກວ່າ ພໍ່ນາເອື້ອມອິ່ມເຂົ້າ ຂຸນກະຈາເອື້ອມອິ່ມລົມ" (ປູ່ສອນຫລານ)
ກະຢ່ອງ
ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍຕອກແຂງ ຮູບມົນ ປາກແລະຕີນທໍ່ກັນ ສຳລັບໃສ່ດອກໄມ້ ຫລື ຖ້ວຍຊາມ ຮຽກວ່າ ພາກະຢ່ອງ ຖ້າແນວນ້ອຍ ແອວກິ່ວ ຮຽກ ຂັນກະຢ່ອງ.
ກະລຶມ
ນ. ຫວາຍ, ຫວາຍແນວເຄືອໃຫຍ່ (ຮຽກ ຫວາຍກະລຶມ ຫລື ຫວາຍກະລຶມບອງ ລາງແຫ່ງ ຮຽກວ່າ ຫວາຍກະບອງ)
ກະເລັນ
1 ນ. ຊື່ສັດແນວນຶ່ງ ຈຳພວກໄຕ່ໄມ້ ຕົວນ້ອຍຂະຫນາດຫນູຊິງ. 2 ນ. ຊື່ແມງແນວນຶ່ງ ຕົວຄືຈັກຈັ່ນແຕ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຮ້ອງສຽງມ່ວນ (ແມງງ້ວງ ກໍວ່າ) 3. ນ. ຊື່ດອກໄມ້ແນວນຶ່ງ ກິ່ນຫອມ: “ກາວກະເລັນກ້ຽງ …
ການ
1 ກ. ປ້ອງກັນໄວ້, ລັດບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ, ຟັນອ້ອມຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາຍ ຫລືເພື່ອຕັດໄປປູກໃຫມ່. “ການ” ເພື່ອຕັດໄປປູກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາດິນຫນຽວຫຸ້ມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປົ່ງຮາກ. 2 ນ. ວຽກ, ຫນ້າທີ່, ສິ່ງທີ່ເຮັດ (ປ. ກາຣ):…
ກຳລັງ
ນ. ເຫື່ອແຮງ, ໄພ່ພົນ, ພົນຮົບ; ວ. ແຂງແຮງ. ເຫມາະ, ພວມ, ພໍດີ (ກຳລັງນອນ); 2 ນ. ຮຽກຈຳນວນເທື່ອຂອງເລກທີ່ຄູນຕົວເອງວ່າ ກຳລັງ ດັ່ງ 5 ຄຸນກັນ 2 ເທື່ອ ຮຽກວ່າ 5 ກຳລັງ 2 (5X5 : 5^2)
ກິຣິຍາ - ກິລິຍາ
ນ. ອາການ, ການເຮັດ, ຄວາມປະພຶດ, ຄຳເວົ້າສ່ວນນຶ່ງໃນໄວຍາກອນ ເປັນຄຳສະແດງອາການຂອງນາມ ຮຽກວ່າ ຄຳກິຣິຍາ (ປ.)
ກິ່ງ
ນ. ງ່ານ້ອຍຂອງຕົ້ນໄມ້, ສ່ວນນຶ່ງທີ່ແບ່ງໄປຈາກສ່ວນຫລາຍ, ເປັນລັກສະນະນາມ ຮຽກຂອງບໍ່ມີຄູ່ວ່າ ກິ່ງ ດັ່ງ: ກ້ອງແຂນກິ່ງນຶ່ງ; ນ. ຊື່ກອງແນວນຶ່ງ ທີ່ຕີເສັງກັນມີ ສອງຫນ່ວຍເປັນຄູ່ກັນຮຽກວ່າ ກອງກິ່ງ.
ກຸລາ
ນ. ຄົນຊາວພະມ້າ, ມ່ານ (ຄຳນີ້ ແຕ່ກ່ອນເຮົາໃຊ້ຮຽກຄົນຕ່າງຊາດ ດັ່ງຮຽກແຂກດຳວ່າ ກຸລາດຳ ພາຍລຸນມາ ເລີຍຮຽກວ່າ ກະລາດຳ)
ກຸລີ
1 ນ. ຄົນເຮັດການຈ້າງ, ລູກຈ້າງ (ຝ.) 2 ນ. ຄຳລັກສະນະນາມບອກປະມານ ຄືຜ້າຫໍ່ນຶ່ງໂຮມກັນ 20 ຜືນ ຮຽກວ່າ ກຸລີນຶ່ງ.
ທອງຄຳ
ນ. ທາດແທ້ຢ່າງນຶ່ງ ສີເຫລືອງເປັນໂລຫະມີ ຣາຄາແພງ ລັກສະນະອ່ອນໜຽວຄືກົ່ວ ຕີບາງທີ່ສຸດໄດ້ ແຕ່ບູຮານ ກຳນົດຄຸນະພາບຂອງທອງຄຳໄວ້ຢ່າງບໍ່ດີແທ້ ໜັກນຶ່ງບາດ ຣາຄາຫົກບາດ, ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຣາຄາເກົ້າບາດ ຈິ່ງຮຽກວ່າ
ສວາງ - ສະຫວາງ
1 ວ. ແຈ້ງ, ສວ່າງ, ເບີຍ. 2 ນ. ຕຳລາເລກຊັ້ນສູງແບບບູຮານ ຮຽກວ່າ ສວາງຫໍຣະຄຸນ ໄດ້ແກ່ ຕຳລາສຸຣິຍາດ.
ສັມຣິດ - ສຳລິດ
ນ. ທາດປະສົມຢ່າງນຶ່ງ ໃຊ້ປະສົມດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆ ມີທອງເຫຼືອງ, ທອງແດງ, ດີບຸກ ເປັນຕົ້ນ ຮຽກວ່າ ທອງສັມຣິດ (ສ. ສັມຣິທທິ)
ສເວຕສັດ - ສະເຫວດຕະສັດ
ນ. ເສຕສັດ, ຮົ່ມຂ່າວ, ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນ ຮຽກວ່າ ພຣະເຈົ້າຮົ່ມຂາວ ຫຼື ພຣະຈົ້າລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ.
ຫົວພັນ
1). ນ. ຕຳແຫນ່ງນາຍທະຫານບູຮານ ທໍ່ກັບນາຍພັນ, ຜູ່ຊ່ອຍກອງເສນາຫລວງໃນສມັຍບູຮານ, ຊື່ແຂວງນຶ່ງຢູ່ພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ ຮຽກ ແຂວງຫົວພັນ; 2). ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 4 ໂຕ ດັ່ງ 1000, 2000, 3000 ເປັນຕົ້ນ ຮຽກວ່າ
ແທ່ງ
1. ນ. ໂລຫະ ຄື ເຫລັກ ຫລື ທອງ ທີ່ເປັນທ່ອນຕັນ ເອີ້ນ ເຫລັກແທ່ງ, ທ່ອນ, ຕ່ອນ. 2. ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ມີໜາມແນວນຶ່ງ ໜາມຍາວ ຮຽກວ່າ ໜາມແທ່ງ.
ແຜງ
1 ນ. ຂົນເສັ້ນໃຫຍ່ແຂງແລະຍາວຢູ່ທີ່ຄໍມ້າ ຫລື ຫມູ (ແຝງກໍວ່າ) ຊື່ຫມູແລະເຫັນ ແນວນຶ່ງທີ່ມີຂົນຫລັງຍາວແລະແຂງ ເອີ້ນຫມູແຜງ, ເຫັນແຜງ, ເຄື່ອງຜັດແຂ້ວແລະເສື້ອຜ້າ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດດ້ວຍຂອງເປັນເສັ້ນດັ່ງແຜງຫມູ…
ໂສມ
1 ນ. ຮູບ, ຮູບຮ່າງ, ຮ່າງຄີງ. 2 ນ. ໄມ້ເຄືອພຸ່ມແນວນຶ່ງ ມີຫົວ ຄືຫົວຜັກກາດຂາວໃຊ້ເຮັດຢາ. ຕາມລັດທິສາສນາພຣາມ ເວົ້າວ່າ ພວກເທວະດາເອົາໂສມນີ້ ມາຮັດນ້ຳເມົາ ສະນັ້ນ ນ້ຳເຫລົ້າຈິ່ງຮຽກວ່າ ນ້ຳໂສມ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑