LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: *ອຸ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 20
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (20)
ກັ່ງ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ກີ້ກ
ອຸ. ສຽງຮ້ອງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງຫມູຮ້ອງ.
ກຶ້ກ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ກື້ກໆ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງສັດໃຫຍ່ ຫລື ຄົນຮ້ອງ ເວລາເຈັບຫລາຍໃກ້ຈະຕາຍ.
ກື້ດ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງຄົນນອນໂກນ ເປັນຕົ້ນ.
ກຸກ - ກຸກໆ
ກ. ອາການທີ່ແມ່ໄກ່ແມ່ຮ້ອງຫາລູກ; ອຸ. ສຽງໄກ່ແມ່ຮ້ອງເອົາລູກ.
ກ້ອກ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ດັງຢູ່ໃນຄໍ ດັ່ງສຽງນົກຍາງຮ້ອງ ເປັນຕົ້ນ.
ກ້ອດ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ກ້າກ
ອຸ. ສຽງຮ້ອງດັງໆດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ຫລື ຮ້າຍ.
ທາດໆ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງນ້ຳໄຫລພາດກ້ອນຫິນເປັນຕົ້ນ.
ທຶ່ງ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງກອງຫາງເປັນຕົ້ນ.
ວາຍໆ
ອຸ. ສຽງຮ້ອງເພາະຄວາມຢ້ານ
ວາຍໆ:
ອຸ. ສຽງຮ້ອງເພາະຄວາມຢ້ານ
ວື່:
ວ. ອາການໄປ ຫລື ມາຢ່າງແຮງໃນທາງອາກາດຈົນເກີດສຽງດັງວື່ໆ, ອຸ, ສຽງດັງວື່!
ສວະ - ສະຫວະ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ສ່ວມ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ແທ້ນໍ - ແທ້ນາ - ແທ້ແລ - ແທ້ແລ້ວ
ວ. ແມ່ນຈິງ, ອຸ. ເປັນຄຳຕໍ່ທ້າຍ ຫມາຍວ່າ ແມ່ນແທ້.
ໂກ້ດ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ດັ່ງສຽງຖອດຫລັກອອກຈາກບ່ອນມີຕົມແຫລວ ເປັນຕົ້ນ.
ໂກ້ະ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ (ໄມ້ຫັກ ດັງໂກ້ະ)
ໂທ
1. ນ. ຊື່ອັກສອນພວກວັນນະຍຸດຮູບນີ້ ້ ເອີ້ນວ່າໄມ້ໂທ, ຄຳທີ່ປະກອບດ້ວຍວັນນະຍຸດ ້ ເອີ້ນວ່າຄຳໂທ, ວ. ສອງ (ປ. ທຸ) 2. ນ. ເປັນຊື່ເຫລົ້າທີ່ບໍ່ທັນກັ່ນ ເອີ້ນວ່າ ເຫລົ້າໂທ ຄື ເມລັຍ ຫລື ສາໂທ (ປ. ສາທຸ ແປວ່າ…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑