Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.1.10 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorkadamv
  • CommentTimeMar 17th 2010 edited
   
  ເປັນແນວຄິດທີ່ດີ ທີ່ມີການລິເລີ່ມ ກະດານເສວະນາ ເປັນພາສາລາວ ເພື່ອ ຄົນລາວເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາລາວ

  ຢາກໃຫ້ມີຜູ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັກສອນສາດ ມາເຂົ້າຮ່ວມເສວະນານຳຫຼາຍໆ ເພື່ອຈະມີການ ຖາມ-ຕອບ ຕາມທັດສະນະຂອງນັກວິຊາການ

  ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາພາສາລາວໃຫ້ນັບມື້ຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ ໂດຍອາໄສການນຳໃຊ້ ແລະ ການມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການໃຊ້ພາສາລາວ

  ເຮັດກ່ອນຈຶ່ງຕຳນິ ທົດລອງໃຊ້ກ່ອນຈຶ່ງຂັດຄ້ານ ເວົ້າໄດ້ຕ້ອງຢັ້ງຢືນດ້ວຍເຫດຜົນຕາມຫຼັກວິຊາການໃຫ້ໄດ້

  ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແຕ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າປະຕິເສດການອະນຸລັກນິຍົມ
  • CommentAuthorau8ust
  • CommentTimeApr 1st 2010
   
  ກໍຫວັງວ່າ ຈະມີຄົນມາຊ່ວຍກັນແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະຄຳຄຶດຄຳເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ :)
  •  
   CommentAuthornixsona
  • CommentTimeApr 30th 2010
   
  ຢ່າດຣາມ່າ ກໍແລ້ວກັນ
  • CommentAuthordrako
  • CommentTimeJul 28th 2011
   
  ດີດີ ສະໜັບສະໜູນ