LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ດັ່ງ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 54
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (54)
ການ
1 ກ. ປ້ອງກັນໄວ້, ລັດບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ, ຟັນອ້ອມຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາຍ ຫລືເພື່ອຕັດໄປປູກໃຫມ່. “ການ” ເພື່ອຕັດໄປປູກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາດິນຫນຽວຫຸ້ມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປົ່ງຮາກ. 2 ນ. ວຽກ, ຫນ້າທີ່, ສິ່ງທີ່ເຮັດ (ປ. ກາຣ):…
ຫົວ
1). ກ. ເບ່ງສຽງອອກມາໃນເມືອ່ຮູ້ວ່າມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຫລື ກະດຽມ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ ເປັນຄູ່ກັບໄຫ້; 2). ນ. ສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຟາກຄໍຂຶ້ນໄປ, ຕົ້ນຫລືສ່ວນຢູ່ໃຕ້ດິນຂອງຫນໍ່ແນວ ຈຳພວກມັນ ແລະ ຜັກ ດັ່ງ ຫົວຜັກບົ່ວ,…
ແຜງ
1 ນ. ຂົນເສັ້ນໃຫຍ່ແຂງແລະຍາວຢູ່ທີ່ຄໍມ້າ ຫລື ຫມູ (ແຝງກໍວ່າ) ຊື່ຫມູແລະເຫັນ ແນວນຶ່ງທີ່ມີຂົນຫລັງຍາວແລະແຂງ ເອີ້ນຫມູແຜງ, ເຫັນແຜງ, ເຄື່ອງຜັດແຂ້ວແລະເສື້ອຜ້າ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດດ້ວຍຂອງເປັນເສັ້ນດັ່ງແຜງຫມູ…
ກັບ
1 ນ. ເຄື່ອງຫ້າງເອົາສັດ ດັ່ງ ຫນູ ເປັນຕົ້ນ ມີຫລາຍຢ່າງ ຮູບຕ່າງໆກັນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ກໍມີ ເຮັດດ້ວຍເຫລັກກໍມີ. 2 ນ. ແອບໃສ່ຢາດູດ, ຕລັບຫມາກ, ແອບນ້ອຍ. 3 ກ. ປ່ຽນ, ປິ້ນ, ແປງຫລົບຄືນ (ກັບເກີດ). 4 ນ.…
ການເມືອງ
ນ. ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ມີຄື 1 ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບຣັດຖະ ຫລື ແຜ່ນດິນ ດັ່ງວິຊາການເມືອງ ແມ່ນວິຊາທີ່ກ່ຽວກັບຣັດຖະ, ການຈັດສ່ວນແຫ່ງຣັດຖະອອກເປັນແຂວງ ແລະ ການດຳເນີນແຫ່ງຣັດຖະ. 2 ການບໍຣິຫານປະເທດ ເປັນຕົ້ນ…
ກໍ
1 (ອອກສຽງວ່າ ກໍ້) ສັ. ໃຊ້ແທນ ເກ້າະ ເປັນຄຳຕໍ່ ດັ່ງ ກໍດີ ກໍຕາມ ໆລໆ. 2 ນ. ເຫງົ້າ, ຈຸ້ມ, ກົກ, ເຊື້ອແນວ, ຕົ້ນໄມ້ ທີ່ເກີດເປັນຈຸ້ມ ດັ່ງ ກໍໄຜ່.
ທຸ
ວ. ໃຊ້ເປັນຄຳນຳຫນ້າສັບ ແປວ່າ ຊົ່ວ ດັ່ງ ທຸຈຣິດ ຄວາມປະພຶດຊົ່ວ ເປັນຕົ້ນ; ທຸ ສັບນີ້ແປງເປັນ ທຸຣະ ທໍຣະ ກໍໄດ້ ດັ່ງ ທຸຣະຊົນ, ທຸຣາຄົມ, ທໍຣະພິດ, ທໍຣະຍົດ ເປັນຕົ້ນ (ປ.)
ທູຣະ
ເປັນຄຳປະກອບຫນ້າສັບ ແປວ່າ ໄກ ດັ່ງ ທູຣະບົດ (ປ. ທູຣປຖ), ທູຣະມັກຄາ ແປວ່າ ທາງໄກ (ປ. ທູຣະມັຄຄ) ສັບນີ້ ແປງເປັນ ໂທຣະ ກໍໄດ້ ດັ່ງ ໂທຣະເລກ ເປັນຕົ້ນ.
ຫາກ
ກ. ເປັນກິຣິຍານຸໂຍກ ແປວ່າ ຄວນ ເພີງ ດັ່ງກ່າວວ່າ ອັນຊາວບ້ານຫາກຕິຕຽນ. ວ. ຈາກ, ແຍກອອກໄປ ດັ່ງ ຕ່າງຫາກ, ສັນ, ຖ້າ, ແມ່ນ.
ຫາງ
1). ນ. ສ່ວນທ້າຍແຫ່ງລຳຄີງຂອງສັດ ຕໍ່ກົ້ນອອກໄປ, ຂົນແຫ່ງສັດຈຳພວກນົກ ທີ່ຢູ່ສ່ວນກົ້ນ, 2). ສ່ວນຍາວທີ່ຕໍ່ລຳຄີງອອກໄປ ດັ່ງ ຫາງບັ້ງໄຟ, ຫາງໂຕຫນັງສື, ສ່ວນເສດທີ່ເອົາຂອງດີອອກ ແລ້ວ ດັ່ງ ຫາງກະທິ
ໄທ
1. ນ. ຄົນ, ພວກ, ຊາວ. "ຟ້າຮ່ຳຮ້ອງ ຣະດູດ່ວນ ເດືອນສາມ ທຸກໄທຊົມຮຽນກຂວັນ ເມືອຫ້ອງ" 2. ນ. ຊື່ປະເທດ ແລະ ຄົນຊາດນຶ່ງ ຢູ່ຕໍ່ປະເທດລາວທາງຟາກນ້ຳຂອງເບື້ອງຂວາ: ຄວາມມີອິສຣະໃນຕົວ…
ກະ
1 ກ. ປະມານ, ກຳນົດ, ຫມາຍ, ຄະເນ. 2 ເປັນພະຍາງຫນ້າຂອງຄຳທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ກະ ດັ່ງ ກະຈາ, ກະແຈ, ກະຈອນ, ກະແສ, ກະຊະ, ກະດານ, ກະແຕ, ກະຮອກ ໆລໆ ເປັນຕົ້ນ. 3 ນ. ເປັນຊື່ຮຽກຜີປອບທີ່ແກ່ກ້າ…
ກາ
1 ນ. ສັດມີປີກຈຳພວກນຶ່ງ ຂົນສີດຳ ຮ້ອງກາໆ. 2 ນ. ຊື່ເຄື່ອງຫມາຍຮູບ (+) ເຊິ່ງຕັດມາຈາກຄຳວ່າ ກາກະປາທະ (ຕີນກາ) 3 ນ. ຫມໍ້ສຳລັບຕົ້ມນ້ຳ ຫລື ໃສ່ນ້ຳ ທີ່ມີໂຄ້ຍສຳລັບໃຫ້ນ້ຳໄຫລອອກທາງນັ້ນ (ເອີ້ນ ຫມໍ້ກາ) 4 ກ.…
ກາກ
ນ. ເມັດເຂົ້າເປືອກ ທີ່ປົນຢູ່ກັບເຂົ້າສານ, ເສດຂອງທີ່ຄັດເອົາແຕ່ສ່ວນດີອອກແລ້ວ ດັ່ງ: ກາກອ້ອຍ; ພະຍາດແນວນຶ່ງ ເປັນຕາມຜິວຫນັງ ມີອາການຄັນ (ເອີ້ນ ຂີ້ກາກ)
ກຳລັງ
ນ. ເຫື່ອແຮງ, ໄພ່ພົນ, ພົນຮົບ; ວ. ແຂງແຮງ. ເຫມາະ, ພວມ, ພໍດີ (ກຳລັງນອນ); 2 ນ. ຮຽກຈຳນວນເທື່ອຂອງເລກທີ່ຄູນຕົວເອງວ່າ ກຳລັງ ດັ່ງ 5 ຄຸນກັນ 2 ເທື່ອ ຮຽກວ່າ 5 ກຳລັງ 2 (5X5 : 5^2)
ກິ່ງ
ນ. ງ່ານ້ອຍຂອງຕົ້ນໄມ້, ສ່ວນນຶ່ງທີ່ແບ່ງໄປຈາກສ່ວນຫລາຍ, ເປັນລັກສະນະນາມ ຮຽກຂອງບໍ່ມີຄູ່ວ່າ ກິ່ງ ດັ່ງ: ກ້ອງແຂນກິ່ງນຶ່ງ; ນ. ຊື່ກອງແນວນຶ່ງ ທີ່ຕີເສັງກັນມີ ສອງຫນ່ວຍເປັນຄູ່ກັນຮຽກວ່າ ກອງກິ່ງ.
ກີ
ນ. ສ່ວນທີ່ເປັນດູກ ແລະ ມີຫນັງ ເປັນພຶນຢູ່ຫລັງປາບາງຈຳພວກ ດັ່ງ ປາສະກາງ, ປາໂຈກ ເປັນຕົ້ນ (ເກປາ ກໍເອີ້ນ)
ກີ່
1 ນ. ເຄື່ອງສຳລັບຄຶງຫູກ, ບ່ອນຄຶງຫູກ ສຳລັບຕ່ຳແຜ່ນແພ, ບ່ອນຕ່ຳຜ້າແພ. 2 ວ. ທໍ່ໃດ (ໃຊ້ເປັນ ຄຳຖາມ ຫລື ຄຳບອກ ກຳນົດບໍ່ໄດ້ ດັ່ງ ເວົ້າວ່າ ກີ່ວັນ, ຈັກກີ່ມື້)
ກໍ້
ກ. ມ້ວນເຊືອກ ຫລື ສິ່ງເປັນເສັ້ນຍາວເຂົ້າໄວ້ໃຫ້ມົນ; ນ. ລັກສະນະນາມ ຮຽກສິ່ງ ເປັນເສັ້ນຍາວທີ່ມ້ວນໄວ້ເປັນກໍ້ວ່າ ກໍ້ ດັ່ງ ກໍ້ເຊືອກ, ກໍ້ກຸ່ມ ເປັນຕົ້ນ.
ທັກຂິໂນທົກ
ນ. ນ້ຳຫມາຍທານ, ນ້ຳທີ່ຢາດລົງໃນເວລາໃຫ້ທານ, (ຕາມຫລັກແທ້ຫມາຍເອົາການທານຂອງໃຫຍ່ ຫລື ຂອງທີ່ບໍ່ມີຮູບ ທີ່ຈະຍໍໃຫ້ໄດ້ ຈິ່ງໃຊ້ນ້ຳແທນ ດັ່ງ ທານວັດ ທານສາລາ ເປັນຕົ້ນ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑