LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

, ກວກ, ກວງ, ກວຍ, ກວຍຕາແຫລວ, ກວດ, ກວນ, ກວັງ, ກວັ່ງ, ກອກ, ກອງ, ກອງກອຍ, ກອງກັ່ອຍ, ກອງກົ້ນ, ກອງຄົວ, ກອງງັນ, ກອງງາຍ, ກອງຍາມ, ກອງຟອນ, ກອງຫນຸນ, ກອງເກີນ, ກອງເດິກ, ກອງແລງ, ກອງໂຮມ, ກອຍ, ກອຍໃຈ, ກອດ, ກອນ, ກະ, ກະກາ, ກະກຸທະພັນ, ກະກຸນ, ກະກຸສັນໂທ, ກະກຸສົນ, ກະຈວນ, ກະຈອກ, ກະຈອນ, ກະຈອນຍອຍ, ກະຈອມປ້ອງ, ກະຈະ, ກະຈັງ, ກະຈັດ, ກະຈັດກະຈາຍ, ກະຈັ້ນ, ກະຈາ, ກະຈາຍ, ກະຈາບ, ກະຈິບ, ກະຈິ້ນ, ກະຈົກ, ກະຈົນ, ກະຈ່າງ, ກະຈ້ອນ, ກະຊວງ, ກະຊອນ, ກະຊະ, ກະຊັກ, ກະຊັງ, ກະຊາກ, ກະຊາຍ, ກະຊາມ, ກະຊິບ - ກະຊິບກະຊາບ, ກະຊ້າ, ກະຍອມ, ກະຍັງ, ກະຍາຫານ, ກະຍູງ, ກະຍ່າ, ກະດອງ, ກະດອມ, ກະດັດ, ກະດັນ, ກະດັນຂາ, ກະດັນງາ, ກະດາກ, ກະດາຍ, ກະດາດ, ກະດານ, ກະດິກ, ກະດິງ, ກະດິງຫ້າວ, ກະດິບໆ, ກະດີ, ກະດຶກກະດຶນ, ກະດຶມ, ກະດຶ້ນ, ກະດຸບໆ, ກະດຸມ, ກະດຸມພີ, ກະດຸມພີດ, ກະດຸ້ງ, ກະດູກ, ກະດົ້ງ, ກະດົ້ນ, ກະດຽງ, ກະດຽມ, ກະດຽວວ່າ, ກະດ່າງກະດາວ, ກະດ້າງ, ກະດໍ, ກະດໍ້, ກະຕະເວທີ, ກະຕັກ, ກະຕັງກະຕິ້ວ, ກະຕັດ, ກະຕັນຍູ, ກະຕາກ, ກະຕາດ, ກະຕາທິການ, ກະຕາບໆ, ກະຕິ, ກະຕິກ, ກະຕິບ, ກະຕຶບ, ກະຕືກ, ກະຕູດ, ກະຕ່ອງ, ກະຕ່ອຍ, ກະຕ່າ, ກະຕ່າກວຍ, ກະຕ່າຍ, ກະຕ່າຫ່າງ, ກະຕ່ຳ, ກະຕໍ, ກະຕໍ້, ກະຖາ, ກະຖາງ, ກະຖາພັນ, ກະຖາມຸກ, ກະຖາຣາມ - ກະຖາລາມ, ກະຖາຣົມ - ກະຖາລົມ, ກະຖາສຣິຕສາຄອນ - ກະຖາສະລິດຕະສາຄອນ, ກະຖາສົງເຄາະ, ກະຖິນ, ກະຖີບ, ກະຖຶກ, ກະຖຸນ, ກະທວາຍ, ກະທອດ, ກະທະ, ກະທະລີ, ກະທັດ, ກະທັນຫັນ, ກະທັ່ງ, ກະທາ, ກະທາດ, ກະທຳ, ກະທິ, ກະທິງ, ກະທື, ກະທູ້, ກະທົງ, ກະທົບ, ກະທົບກະເທືອນ, ກະທົ່ມ, ກະທຽມ, ກະທຽມດອງ, ກະທຽວ, ກະທ່ອມ, ກະທ່ອມເລືອດ, ກະທ້າງ, ກະທໍ, ກະນວນ, ກະນານ, ກະນິດຖາ, ກະນູນ, ກະນ່ອງ, ກະນ່ອງມ້າ, ກະບວຍ, ກະບວນ, ກະບອກ, ກະບອງ, ກະບັກກະບວນ, ກະບັງ, ກະບັດ, ກະບັ້ງ, ກະບາ, ກະບາກ, ກະບາດ, ກະບານ, ກະບິ, ກະບິນ, ກະບິລພັດ - ກະບິນລະພັດ, ກະບີ່, ກະບີ້, ກະບື, ກະບຸກ, ກະບຸງ, ກະບູນ, ກະບົກ, ກະບົດ, ກະບຽນ, ກະບ່ອງກະແບ່ງ, ກະປອມ, ກະປິ, ກະປິບ, ກະປຸກ, ກະປຸ່ມ, ກະປູ, ກະປ່ອງ

ທວກ, ທວງ, ທວຍ, ທອກ, ທອງ, ທອງຂາວ, ທອງຄຳ, ທອງພັ່ນຊັ່ງ, ທອງຫ້າວ, ທອງເຫລືອງ, ທອງແຂ, ທອງແດງ, ທອຍ, ທັກ, ທັກຂິນ, ທັກຂິນາ, ທັກຂິນາບົດ, ທັກຂິນາວັດ, ທັກຂິໂນທົກ, ທັກຂິໄນຍະບຸກຄົນ, ທັກສາ, ທັກສິນ, ທັກສິນາ, ທັກສິນານູປະທານ, ທັງ, ທັດ, ທັດທາ, ທັສນະ - ທັດສະນະ, ທັສນານຸຕຣິຍະ - ທັດສະນານຸດຕະລິຍະ, ທັສນີ - ທັດສະນີ, ທາກ, ທາງ, ທາຍ, ທາດ, ທາດຕຸ, ທາດໆ, ທານີ, ທາຣາ, ທາຣາຍົນ, ທາຣາທິກາ, ທາຣາທິຄຸນ, ທາຣຸນ, ທາຣົກ, ທຳ, ທຳນອງ, ທິກ, ທິຄັມພອນ - ທິຄຳພອນ, ທິງ, ທິດ, ທິດາ, ທິພາກອນ, ທິວະ, ທິວາ, ທິວາກອນ, ທິວົງຄົດ, ທິສາ, ທິສານຸທິດ, ທິສາປາໂມກ, ທີ, ທີຄະ, ທີຄັມພອນ, ທີຄາຍຸ, ທີຣະ - ທີນະ, ທີຣະຄະ - ທີລະຄະ, ທີຣາ - ທີໂຣ - ທີລາ - ທິໂລ, ທີ່, ທີ້ລີ້, ທຶກ, ທຶກທຶນ, ທຶງ, ທຶດໆ, ທຶ່ງ, ທຶ້ງ, ທືດໆ, ທຸ, ທຸກ, ທຸກຂາ - ທຸກຂັງ, ທຸກະ, ທຸກົດ, ທຸຂເວທນາ - ທຸກຂະເວດທະນາ, ທຸງ, ທຸຈຣິດ - ທຸດຈະຫລິດ, ທຸຊົນ, ທຸຍ, ທຸດົງ, ທຸດົງຄະວັດ, ທຸຕິຍະ, ທຸປັນຍາ, ທຸພົລພາບ - ທຸພົນລະພາບ, ທຸມະເກດ, ທຸຣະ - ທຸລະ, ທຸຣະຄົມ, ທຸຣາຈານ, ທຸຣຽນ, ທຸລີ, ທຸວະ, ທຸສິນ, ທຸ່ຍ, ທຸ້ງ, ທຸ້ຍ, ທູ, ທູດ, ທູຕາ, ທູຕານຸທູດ, ທູຣະ, ທູ່, ທົກ, ທົງ, ທົວໆ, ທົ່ວ, ທ່ວຍ, ທ່ອງ, ທ່ຳ, ທ່ຽງ, ທ້ວງ, ທ້ວຍໆ, ທ້ອງ, ທ້ອງຂີ້ຮາກ, ທ້ອງຊ້າງ, ທ້ອງດ້ອຍ, ທ້ອງທີ່, ທ້ອງນ້ອຍ, ທ້ອງບິດ, ທ້ອງແລ້ງ, ທ້າງ, ທ້າຍ, ທ້າຍປືນ, ທໍ, ທໍຣະ - ທໍລະ, ທໍຣະກັມ - ທໍລະກຳ, ທໍຣະນີ - ທໍລະນີ, ທໍຣະນີວິທຍາ - ທໍລະນີວິດທະຍາ, ທໍຣະນີສານ - ທໍລະນີສານ, ທໍຣະນີສົງ - ທໍລະນີສົງ, ທໍຣະພີ - ທໍລະພີ, ທໍຣະມານ - ທໍລະມານ, ທໍ່, ທໍ້

ຜວນ, ຜອກ, ຜອງ, ຜອມ, ຜອມຜໍ່, ຜະຍອງ-ຜະຫຍອງ, ຜະຍາ-ຜະຫຍາ, ຜະນວກ-ຜະຫນວກ, ຜະນັງ-ຜະຫນັງ, ຜະລາ-ຜະຫລາ, ຜະລານິສົງ-ຜະຫລານິສົງ, ຜະລິດ-ຜະຫລິດ, ຜະລິດຕະກັມ-ຜະຫລິດຕະກຳ, ຜະລິດຕະຜົນ-ຜະຫລິດຕະຜົນ, ຜະລູ-ຜະຫລູ, ຜະລຽງ-ຜະຫລຽງ, ຜະແນກ-ຜະແຫນກ, ຜະແລງ-ຜະແຫລງ, ຜັກຄຸນະມາດ, ຜັກຕູ, ຜັກຕູປ່າ, ຜັກຕູໂຂງ, ຜັງ, ຜັງເມືອງ, ຜັດ, ຜັດວ່າ, ຜັດສະ, ຜັດສາຫານ, ຜັນ, ຜັນຜະຍອງ-ຜັນຜະຫຍອງ, ຜັນຜ່ອນ, ຜັນຜ້າຍ-ຜັນຜາດ, ຜາກ, ຜາງ, ຜາງຫນ່າຍ-ຜາງຮ້າຍ, ຜາຍ, ຜາດ, ຜານ, ຜາບ, ຜາມ, ຜິດ, ຜິນ, ຜິວ, ຜິວພັນ, ຜີກ, ຜຶງ, ຜຶນ, ຜຶ່ງ, ຜືນ, ຜຸຍ, ຜຸດ, ຜຸດຫລຸດ, ຜຸນ, ຜຸ່ຍ, ຜູກ, ຜົກ, ຜົງ, ຜົນ, ຜົນຄວນ, ຜົມ, ຜົມໄຟ, ຜົ້ງ, ຜຽກ, ຜຽດ, ຜຽນ, ຜ່ອງ, ຜ່ອຍ, ຜ່ອນ, ຜ່ອນຜັນ, ຜ່ານ, ຜ່ຽນ, ຜ້າຍ, ຜ້ານ, ຜ້ຽນ

ຝາ

ພະກາ, ພະຄະ, ພະຄະວະດີ, ພະຄະວັດ-ພະຄະວາ-ພະຄະວັນ, ພະຄັນທະລາ, ພະຄີນີ, ພະງາ, ພະຍານ, ພະຍຸ-ພະຍູ, ພະຍຸຫະ, ພະຍົດ, ພະທູ, ພະສຸ, ພະສຸທາ, ພະສຸສົງການ, ພະເຍັຍ

ວອກ, ວອງ, ວອຍໆ, ວອດ, ວອນ, ວະນະນາ, ວັກ, ວັກໆ, ວັງ, ວັງ:, ວັງຊາ, ວັງຊາ:, ວັງສະ, ວັງສະ:, ວັຈນະ - ວັດຈະນະ, ວັຈນະ - ວັດຈະນະ:, ວັຈນານຸກົມ - ວັດຈະນານຸກົມ, ວັຈນານຸກົມ - ວັດຈະນານຸກົມ:, ວັຊຣະ - ວັດຊະລະ, ວັຊຣະ - ວັດຊະລະ:, ວັຍ - ໄວ, ວັຍ - ໄວ:, ວັດ, ວັດ:, ວັດຕະ, ວັດຕະ:, ວັດຖາ - ວັດຖັງ, ວັດຖາ - ວັດຖັງ:, ວັດຖຸ, ວັດຖຸ:, ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ, ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ:, ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ, ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ:, ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ, ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ:, ວັທກະ - ວັດທະກະ, ວັທກະ - ວັດທະກະ:, ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ, ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ:, ວັທນະ - ວັທນາ, ວັທນະ - ວັທນາ:, ວັນ, ວັນ:, ວັນນະຄະດີ, ວັນນະຄະດີ:, ວັນນະຍຸດ, ວັນນະຍຸດ:, ວັນນາ, ວັນນາ:, ວັນນີ, ວັນນີ:, ວັບ, ວັ່ງ, ວັ່ງ:, ວັ່ງເວ, ວັ່ງເວ:, ວັ່ນ, ວັ່ນ:, ວາກ, ວາກ:, ວາກຍະ - ວາກກະຍະ, ວາກຍະ - ວາກກະຍະ:, ວາງ, ວາງ:, ວາງຢາ, ວາງຢາ:, ວາຍ, ວາຍ:, ວາຍໆ, ວາຍໆ:, ວາດ, ວາດ:, ວານ, ວານ:, ວາບ, ວາວ, ວາສນາ - ວາດສະໜາ, ວາສນາ - ວາດສະໜາ:, ວຳ:, ວິດ, ວິດ:, ວິທຍະຖານະ - ວິດທະຍະຖານະ, ວິທຍະຖານະ - ວິດທະຍະຖານະ:, ວິທຍາ - ວິດທະຍາ, ວິທຍາ - ວິດທະຍາ:, ວິທຍຸ - ວິດທະຍຸ, ວິທຍຸ - ວິດທະຍຸ:, ວິທຍຸດ - ວິດທະຍຸດ, ວິທຍຸດ - ວິດທະຍຸດ:, ວິນ, ວິນ:, ວິນວຽນ, ວິນວຽນ:, ວິປການ - ວິບປະການ, ວິປຕິສານ - ວິບປະຕິສານ, ວິປຣິດ - ວິບປະຫລິດ, ວິປລາດ - ວິບປະລາດ, ວິປລາບ - ວິບປະລາບ, ວິປວາດ - ວິບປະວາດ, ວິມານ, ວິມຸດ, ວິມົນ, ວິຣະ-ວິລະ, ວິຣັດ-ວິລັດ, ວິຣາຄະ - ວິລາຄະ, ວິຣາຄະ - ວິລາຄະ:, ວິຣາມ - ວິລາມ, ວິຣາມ - ວິລາມ:, ວິຣິຍະ - ສິລິຍະ:, ວິຣິຍະ-ສິລິຍະ, ວິລັຍ - ວິໄລ:, ວິລາ:, ວິລາດ:, ວິລາວັນ:, ວິລາສິນີ:, ວິລິບດາ:, ວິວັທນາ - ວິວັດທະນາ:, ວິວາດ:, ວິວາຫະ:, ວິສວະກອນ - ວິສະວະກອນ, ວິສວະກອນ - ວິສະວະກອນ:, ວິສວະກັມ - ວິສະວະກຳ, ວິສວະກັມ - ວິສະວະກຳ:, ວິສິງສາ:, ວິຫານ:, ວິຫົກ:, ວິເວກ:, ວິໂມກ, ວິໂຣດ ວິໂລດ:, ວິໂຣດ, ວິໂລດ, ວິໂລກະນະ:, ວິໂລຈະນະ - ວິໂລດ:, ວິ່ງ, ວິ່ງ:, ວິ່ວ, ວິ້ງ, ວິ້ງ:, ວີ:, ວີກ, ວີກ:, ວີຊະນີ:, ວີນາ:, ວີຣະ - ວີລະ:, ວີສະ - ວີສະຕິ:, ວີ່ໆ:, ວຶ:, ວຶດ - ວຶດໆ, ວຶດ - ວຶດໆ:, ວຶ່ນໆ, ວືກ, ວືກ:, ວື່:, ວື້ນ, ວຸດ, ວຸດ:, ວຸ່ນວາຍ, ວຸ້ນ, ວູ່:, ວົງ, ວົງ:, ວົງກົດ, ວົງກົດ:, ວົງກົດຄີຣີ, ວົງກົດຄີຣີ:, ວົງສາ, ວົງສາ:, ວົງໆ, ວົງໆ:, ວົນ, ວຽກ, ວຽກ:, ວຽງ, ວຽງ:, ວຽນ, ວຽນທຽນ, ວ່ອງ, ວ່ອງ:, ວ່ອງໄວ, ວ່ອງໄວ:, ວ່ອນໆ, ວ່ອມ, ວ່າມ, ວ່າວ, ວ່ຽງ, ວ່ຽງ:, ວ້ຳ:, ວໍ:, ວໍຣະ - ວໍລິ:, ວໍ້:

ສງວນ - ສະຫງວນ, ສງັດ - ສະຫງັດ, ສງົບ - ສະຫງົບ, ສງຽມ - ສະຫງຽມ, ສງ່ຽມ - ສະຫງ່ຽມ, ສຍອງ - ສະຫຍອງ, ສຍາຍ - ສະຫຍາຍ, ສຍາມ - ສະຫຍາມ, ສຍົບ - ສະຫຍົບ, ສນອງ - ສະໜອງ, ສນັດ - ສະໜັດ, ສນັບ - ສະໜັບ, ສນັບແຄ່ງ - ສະໜັບແຄ່ງ, ສນັ່ນ - ສະໜັ່ນ, ສນາ - ສະໜາ, ສນິດ - ສະໜິດ, ສນຸກ - ສະໜຸກ, ສນົງ - ສະໜົງ, ສນົມ - ສະໜົມ, ສນຽດ - ສະໜຽດ, ສນຽມ, ສນ່ອຍ - ສະໜ່ອຍ, ສມອງ - ສະໝອງ, ສມອນ - ສະໝອນ, ສມອນພູ - ສະໝໍຣະພູມ, ສມັກ - ສະໝັກ, ສມັຍ - ສະໄໝ, ສມາດ - ສະໝາດ, ສມານ - ສະໝານ, ສມິງ - ສະໝິງ, ສມີ - ສະໝີ, ສມຸ - ສະໝຸ, ສມຸດ - ສະໝຸດ, ສມຽນ - ສະໝຽນ, ສມໍ - ສະໝໍ, ສຣະ - ສະຫລະ, ສລວຍ - ສະຫລວຍ, ສລອກກອກ - ສະຫລອກກອກ, ສລອງ - ສະຫຼອງ, ສລອດ - ສະຫລອດ, ສລອດສລໍ - ສຫລອດສະຫລໍ, ສລອມ - ສະຫລອມ, ສລັກ - ສະຫລັກ, ສລັກຫຼັງ - ສະຫຼັກຫຼັງ, ສລັດ - ສະຫລັດ, ສລັດໄດ - ສະຫລັດໄດ, ສລັບ - ສະຫລັບ, ສລັ້ງ - ສະລັ້ງ, ສລາ - ສະຫລາ, ສລາກ - ສະຫລາກ, ສລາກກິນແບ່ງ - ສະຫລາກກິນແບ່ງ, ສລາງ - ສະຫລາງ, ສລາຍ - ສະຫລາຍ, ສລາດ - ສະຫລາດ, ສລາຕັນ - ສະຫລາຕັນ, ສລາມ - ສະຫລາມ, ສລິດ - ສະຫລິດ, ສລຶງ - ສະຫລຶງ, ສລຸດ - ສະຫລຸດ, ສລູ - ສະຫລູ, ສລົດ - ສະຫລົດ, ສລົບ - ສະຫລົບ, ສລຽງ - ສະຫຼຽງ, ສລຽວ - ສະຫລຽວ, ສລ່າງ - ສະຫລ່າງ, ສລ່ຽງ - ສະຫລ່ຽງ, ສລ້າງ - ສະຫລ້າງ, ສລໍ - ສະຫລໍ, ສວມ, ສວອຍ - ສະຫວອຍ, ສວະ - ສະຫວະ, ສວັດສຕິກະ - ສະຫວັດສະຕິກະ, ສວັນ - ສະຫວັນ, ສວັຣຄົດ - ສະຫວັນຣະຄົດ, ສວັສດີ - ສະຫວັດສະດີ, ສວັ່ນ - ສະຫວັ່ນ, ສວາງ - ສະຫວາງ, ສວາຍ - ສະຫວາຍ, ສວາດ - ສະຫວາດ, ສວາມິພັກ - ສະຫວາມິພັກ, ສວາມີ - ສະຫວາມີ, ສວາຫະ - ສະຫວາຫະ, ສວິດສວອຍ - ສະຫວິດສະຫວອຍ, ສວີ - ສະຫວີ, ສວົງ - ສະຫວົງ, ສວ່າງ - ສະຫວ່າງ, ສວ່າຍ - ສະຫວ່າຍ, ສອມລອມ, ສະຣູບ/ສະຫລູບ, ສະລາກພັດ - ສະຫລາກພັດ, ສະເມີ - ສະເໝີ, ສັມພະວະ - ສຳພະວະ, ສັມພະເວສຣ - ສຳພະເວສີ, ສັມພັດສອນ - ສຳພັດສອນ, ສັມພັນ - ສຳພັນ, ສັມພາດ - ສຳພາດ, ສັມພາຣະ - ສຳພາລະ, ສັມພຸດ - ສຳພຸດ, ສັມມະ - ສຳມາ, ສັມຣິດ - ສຳລິດ, ສັມຣິດທິ - ສຳລິດທິ, ສັມຣິດທິສົກ - ສຳລິດທິສົກ, ສັມໂພທິ - ສຳໂພທິ, ສັມໂມທະນີຍະກະຖາ - ສຳໂມທະນິຍະກະຖາ, ສັຣເສີນ - ສັນລະເສີນ, ສັລຍະກັມ - ສັນລະຍະກຳ, ສັລຍະສາດ - ສັນລະຍະສາດ, ສາມ, ສາມເນນ - ສາມມະເນນ, ສາວ, ສາວກົບ, ສາວຫລອກ, ສິນລະປາກອນ - ສິລປາກອນ, ສິມ (ມາຈາກ ສິມາ), ສິມນ້ຳ, ສິລປະ - ສິນລະປະ, ສິລປະກັມ - ສິນລະປະກຳ, ສິລປະການ - ສິລປະກອນ-ສິລປະກອນ - ສິລປະກັມ, ສິລປະວິທຍາ - ສິນລະປະວິດທະຍາ, ສິລປະສາດ - ສິນລະປະສາດ, ສິລປິນ - ສິນລະປິນ, ສິວ, ສິ່ມ, ສີວ, ສີ່ວ, ສີ້ວ, ສຶ່ມ, ສຸມ, ສຸມທຸມ, ສຸ່ມ, ສຸ້ມ, ສົມ, ສົມຄວນ, ສົມຄະເນ, ສົມຄົບ, ສົມຈິງ, ສົມຍອມ, ສົມທົບ, ສົມນ້ຳສົມຕ່ອນ, ສົມນ້ຳໜ້າ, ສົມບັດ, ສົມບູນ, ສົມປະກອບ, ສົມຜຸດ, ສົມພາດ, ສົມພານ, ສົມພື້ນ, ສົມພົງ, ສົມພົບ, ສົມມຸດ, ສົມຣົດ - ສົມລົດ, ສົມວັຍ - ສົມໄວ, ສົມສູ່, ສົມຮູ້, ສົມເດັດ, ສົມໂພດ, ສົ້ມ, ສົ້ມກົບ, ສົ້ມປ່ອຍ, ສົ້ມພໍດີ, ສົ້ມລົມ, ສົ້ມສ້ຽວ, ສົ້ມໂອ, ສົ້ມໂຮງ, ສຽມ, ສຽວ, ສຽວສວາດ, ສເນ - ສະເໜ, ສເນຫາ - ສະເໜຫາ - ສະເນໂຫ - ສະເໜໂຫ, ສເນີ - ສະເໜີ, ສເມນ - ສະເໝນ, ສເມີພາກ - ສະເໝີພາກ, ສເລດ - ສະເຫລດ, ສເລີຍ - ສະເຫລີຍ, ສເລີມ - ສະເຫລີມ, ສເລືອກ - ສະເຫລືອກ, ສເລົາ - ສະເຫລົາ, ສເວດ - ສະເຫວດ, ສເວຕສັດ - ສະເຫວດຕະສັດ, ສເວີຍ - ສະເຫວີຍ, ສແນງ - ສະແໜງ, ສແລກ - ສະແຫລກ, ສແລງ - ສະແຫລງ, ສແລ່ງ - ສະແຫລ່ງ, ສແວງ, ສະແຫວງ, ສໂລກ - ສະໂຫລກ, ສໄວ - ສະໄຫວ, ສ່ວມ, ສ່ຽວ, ສ້ວມ, ສ້ອມ, ສ້ອມແຊມ, ສ້າມ, ສ້າວ, ສ້ຽມ, ສ້ຽວ

, ຫອກ, ຫະທັຍ - ຫະໄທ, ຫະຣິ - ຫິລິ, ຫະຣຶທັຍ - ຫະລຶໄທ, ຫັກ, ຫັກຫນ້າ, ຫັງສະ, ຫາ, ຫາກ, ຫາງ, ຫາງເສືອ, ຫາຍນະ - ຫາຍະນະ, ຫາລື, ຫຳ, ຫຳມັນ, ຫຳຫມາກມີ້, ຫິຕະ, ຫິຕະນຸຫິຕະປໂຍດ - ຫິຕະນຸຫິຕະປະໂຫຍດ, ຫິມະ, ຫິມະລັຍ - ຫິມະໄລ, ຫິມະວັນ - ຫິມະພານ, ຫິຣັນ ຫິລັນ, ຫິຣັນຍະບັດ - ຫິລັນຍະບັດ, ຫິໂຕປະເທດ, ຫີ, ຫີຕາ, ຫີນະ, ຫີ່, ຫຶ - ຫື, ຫຶກ, ຫື້, ຫຸ່ນ, ຫຸ້ນ, ຫູ, ຫູກ, ຫູກວາງ, ຫູກະຕ່າຍ, ຫູຊ້າງ, ຫູຮາ, ຫູເສືອ, ຫູ່, ຫູໜວກ, ຫູໜູ, ຫົກ, ຫົວ, ຫົວກຸດ, ຫົວຂວັ້ນ, ຫົວຂໍ້, ຫົວຄຶດ, ຫົວຄ່ຳ, ຫົວດື້, ຫົວທີ, ຫົວທຽນ, ຫົວນອນ, ຫົວນົມ, ຫົວນ້ຳ, ຫົວບົວ, ຫົວປວກ, ຫົວປີ, ຫົວພັນ, ຫົວລົມ, ຫົວລ້ານ, ຫົວລ້ຽວ, ຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່, ຫົວສິບ, ຫົວຫງອກ, ຫົວຫນ່ວຍ, ຫົວຫນ້າ, ຫົວຫມື່ນ, ຫົວຫມົກ, ຫົວອົກ, ຫົວຮ້ອຍ, ຫົວເນົ່າ, ຫົວເບັ້ຽ - ຫົວໂບກ, ຫົວແສນ, ຫົວໂລ້ນ, ຫົວໃຈ, ຫ່າ, ຫ່າງ, ຫ້າ, ຫໍ, ຫໍຄອຍ, ຫໍຄຳ, ຫໍຜາສາດ, ຫໍຜີ, ຫໍພະເມມ, ຫໍຣະຄຸນ - ຫໍລະຄຸນ, ຫໍຣະດານ - ຫໍລະດານ, ຫໍຣະດີ - ຫໍລະດີ, ຫໍໄຕ, ຫໍ່, ຫໍ່ເຂົ້າ, ຫໍ້

ເກ, ເກງ, ເກຈິອາຈານ, ເກດ, ເກຕຸມາລາ, ເກນ, ເກສນາ - ເກດສະຫນາ, ເກສອນ, ເກສາ, ເກສິນີ, ເກສີ, ເກຫນ້າກາຫລັງ, ເກັງ, ເກັງຍາ, ເກັດ, ເກັດລິ່ນ, ເກັດຫອຍ, ເກັນ, ເກັ່ງ, ເກາະ, ເກາະລະ, ເກາະລໍ, ເກິ, ເກິ່ງ, ເກີ, ເກີດ, ເກີນ, ເກີ້, ເກີ້ງ, ເກີ້ງຕາເວັນ, ເກີ້ຍ, ເກືອ, ເກືອກ, ເກືອດ, ເກື່ອຍ, ເກື່ອຍແກ້, ເກື່ອນ, ເກື້ອ, ເກື້ອກຸນ, ເກື້ອນ, ເກົາ, ເກົາທັນ, ເກົາສັນ, ເກົາສາມພີ, ເກົາຫຣີ - ເກົາຫລີ, ເກົາເຫລົາ, ເກົາໄສ, ເກົ່າ, ເກົ້າ, ເກົ້າຜົມ, ເກົ້າອີ້, ເກ່ເດ່, ເກ້, ເກ້ງ, ເທ, ເທດ, ເທພາ, ເທພີ, ເທວະ, ເທວະທັມ - ເທວະທຳ, ເທວະທິດາ, ເທວະທູດ, ເທວະນາຄຣີ, ເທວະສະຖານ, ເທວະຫັນ, ເທວາ, ເທວາຄານ, ເທວາລັຍ - ເທວາໄລ, ເທວິນ, ເທວີ, ເທສການ - ເທດສະການ, ເທສນາ - ເທດສະໜາ, ເທສບານ - ເທດສະບານ, ເທສມຸນຕີ - ເທດສະມຸນຕີ, ເທສະ, ເທັງ, ເທັຍຣະຄາ - ເທັຍລະຄາ, ເທັດ, ເທາະ, ເທິ, ເທີ, ເທີຍ, ເທີ້ເລີ້, ເທຶອ, ເທືອງ, ເທືອຍ, ເທື່ອ, ເທົາ, ເທົ່າ, ເທົ້າ, ເທົ້າວັນເຖີ້ນ, ເທເວດ, ເທ້ງ, ເຜດ, ເຜັດ, ເຜີຍ, ເຜີຍແຜ່, ເຜີນ, ເຜີ່ນ, ເຜືອກ, ເຜືອກເຈົ່າ, ເຜ່ນ, ເຜ່ນຜຍອງ-ເຜ່ນຜະຫຍອງ, ເວ, ເວຄິ - ເວຄິນ, ເວດ, ເວຕານ, ເວທຄູນ, ເວທຄູນ:, ເວທນາ - ເວດທະນາ, ເວທນາ - ເວດທະນາ:, ເວທະ:, ເວທະຄູ:, ເວທະນາ:, ເວທາງ - ເວທາງຄະສາດ:, ເວທານ - ເວທານຕະ:, ເວທີ:, ເວນ, ເວນໄຕ, ເວຣະ - ເວຣາ - ເວລາ:, ເວຣະມະນີ - ເວລະມະນີ:, ເວຣີ - ເວລີ:, ເວລາ:, ເວລຸວັນ:, ເວສິຍາ:, ເວຫາ - ເວຫົນ:, ເວັດ, ເວັດ:, ເວັນ, ເວັ້ນ, ເວີງ, ເວີງ:, ເວີຍ!, ເວີຍ!:, ເວີນ, ເວີ່:, ເວີ່ງ, ເວີ່ງ:, ເວີ່ນ, ເວົ່າ:, ເວົ້າ:, ເວໄນ:, ເສມຫະ, ເສີມ, ເສ່ວເຫລ່ວ, ເສ້ວເລ້ວ, ເຫມະ, ເຫມັນຕະ - ເຫມັນຕາ, ເຫັນ, ເຫັ້ຍ, ເຫາະ, ເຫາະຫ່ອນ, ເຫິ - ເຫີ, ເຫີ່, ເຫືອກ, ເຫື່ອ, ເຫົາ, ເຫົ່າ

ແກ, ແກງ, ແກນ, ແກະ, ແກະລາຍ, ແກ່, ແກ່ງ, ແກ່ນ, ແກ່ນຫລ້ອນ, ແກ່ແດ່, ແກ້, ແກ້ງ, ແກ້ງກົ້ນ, ແກ້ງຂີ້ຊ້າງ, ແທກ, ແທງ, ແທ່ງ, ແທ້, ແທ້ງ, ແທ້ນໍ - ແທ້ນາ - ແທ້ແລ - ແທ້ແລ້ວ, ແຜກ, ແຜງ, ແຜດ, ແຜນ, ແຜວ-ແຜ້ວ, ແຜ່ນ, ແຜ່ນດິນ, ແຜ່ນສຽງ, ແຜ່ນແພ, ແວ:, ແວງ, ແວງ:, ແວດ, ແວດ:, ແວນ, ແວບ, ແວວ, ແວະ:, ແວ່, ແວ່:, ແວ່ງ, ແວ່ງ:, ແວ່ນ, ແວ່ນແຄວ້ນ, ແວ້:, ແສມແລມ, ແສວ, ແສ່ວ, ແສ້ວ, ແຫ, ແຫກ, ແຫະ, ແຫ່

ໂກ, ໂກກ, ໂກກະມຸດ, ໂກກິລາ, ໂກງ, ໂກດ, ໂກດຖາດ, ໂກຕິ, ໂກທະ, ໂກທາ, ໂກນ, ໂກນທັນຍະ, ໂກນາຄົມ, ໂກມາຣະພັດ - ໂກມາລະພັດ, ໂກມຸດ, ໂກມົນ, ໂກລາຫົນ, ໂກວິດ, ໂກສະ, ໂກສັມພີ - ໂກສຳພີ, ໂກສີ, ໂກສຸມ, ໂກສົນ, ໂກຫົກ, ໂກະ, ໂກເມດ, ໂກໂທ, ໂກໄສ, ໂກ່, ໂກ່ງ, ໂກ່ຍ, ໂກ່ນ, ໂກ່ໂຈ່, ໂກ່ໂຊ່, ໂກ່ໂດ່, ໂກ້, ໂກ້ຍ, ໂກ້ດ, ໂກ້ະ, ໂທ, ໂທນະ, ໂທມະນັດ, ໂທຣະ - ໂທລະ, ໂທຣະທັດ - ໂທລະທັດ, ໂທຣະພາບ - ໂທລະພາບ, ໂທຣະສັບ - ໂທລະສັບ, ໂທຣະເລກ - ໂທລະເລກ, ໂທລາ - ໂທເລ, ໂທສະ, ໂທສາ, ໂທສາຄະຕິ, ໂທສານຸໂທດ, ໂທໂສ, ໂທ້ໂລ້, ໂຜດ, ໂຜນ, ໂຜ້ງ, ໂຜ້ງແກ້ມ, ໂວ:, ໂວກ, ໂວກ:, ໂວບ, ໂວຫານ:, ໂສມ, ໂຫ່, ໂຫ້

ໃກ້, ໃຫ້

ໄກ, ໄກລາດ, ໄກສອນ, ໄກສີ, ໄກ່, ໄກ້, ໄທ, ໄທຍະທັມ - ໄທຍະທຳ, ໄທຍະຫານ, ໄທ່, ໄທ້, ໄວ:, ໄວຍາກອນ:, ໄວຍາວັຈກອນ - ໄວຍາວັດຈະກອນ:, ໄວພົດ:, ໄວ່ໆ:, ໄວ້, ໄຫ, ໄຫ້

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑